Archive | November, 2011

Vu Lan Nhớ Mẹ

2 Nov

Tác giả: Thanh Truyền

Nghe Mẹ hát ở đầu non,

Giơ tay lên với, chỉ còn hư vô.

Thẫn thờ tiếc một giấc mơ,

Hương hồn Từ Mẫu bây giờ ở đâu?

Mẹ về gió thoảng hương cau

Con têm cho Mẹ miếng trầu con ơi.

Thương con nói chẳng hết lời,

Nhớ con bên Mẹ suốt thời ấu thơ.

Tay bồng miệng hát à ơ,

Mai con khôn lớn có nhờ được không?

Con đi cuối bể đầu sông,

Thương Cha, nhớ Mẹ tấm lòng khôn nguôi.

Hôm nay hương khói ngậm ngùi,

Vu-Lan rưng lệ, nhớ người sanh con.